CÁCH TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở HIỆN TẠI

Cách tính lương 3p thực tế là gần như các doanh nghiệp khác nhau thì cách tính lương cũng không giống nhau. cuối cùng có tổng cộng bao nhiêu cách tính lương?

Tiền lương là khoản tiền mà cở sở lao động trả cho nhân viên để làm công việc theo thỏa thuận thỏa đáng với năng lực và cần phải chắc chắc không được ít hơn mức lương thấp nhất

Xây dựng hệ thống lương  là khác nhau ở mỗi công ty. Vì vậy cách tính lương cho nhân viên họ có quyền chọn trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình.

Cách tính lương trong doanh nghiệp có thể theo các hình thức trả theo các mục dưới đây:

  1. Hình thức trả lương theo thời gian:

Lương theo thời gian là việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo tháng, theo ngày, theo giờ.

Thực tế trong các Doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 các tính lương như sau:

Hình thức 1:

Lương tháng = [Lương + Phụ cấp (nếu có)] / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế.

Theo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương.

Cách tính thường là:

= [Lương tháng – lương tháng] / ngày công chuẩn của tháng X số ngày nghỉ không lương.

Với hình thức trả lương này người lao động không hề boăn khoăn về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.

(Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày nghỉ ví dụ như công ty quy định được nghỉ chủ nhật)

Hình thức 2:

Lương tháng = [Lương + Phụ cấp (nếu có) ]/ 26 X ngày công thực tế làm việc.

(Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)

Theo cách này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau, Vì có tháng 28, 30, 31 ngày => có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 và cũng có tháng là 27 ngày. Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.

( Con số 26 kia tưởng trừng như là cố định, nhưng thực tế lại làm lương của người lao động biến động)

Ví dụ: Tháng 8/2015 có 31 ngày: 4 ngày chủ nhật, 27 ngày đi làm, công ty trả lương cho NV A 4 Triệu đồng/ tháng, A đi làm đầy đủ (tức là 27 ngày)

 Nếu tính lương theo cách 1:

Lương tháng = 4.000.000/27 X 27 = 4.000.000

– Nếu tính lương theo phương án 2: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày:

Lương của A: 4.000.000/26 X 27 = 4.153.846

Vẫn là A, nhưng trong tháng 2/2015, có 28 ngày, 4 ngày chủ nhật, 24 ngày đi làm, A đi làm đầy đủ.

Lương của A = 4.000.000/26 x 24 = 3.692.307

=> Vậy là trong tháng 2, A đi làm đâỳ đủ nhưng lương mức nhận được lại không đầy đủ.

Hai phương  án này sẽ cho ra 2 kết quả không giống nhau. Việc tính lương theo cách nào doanh nghiệp sẽ thể hiện trên hợp đồng lao động hay trong quy chế lương thưởng của công ty.

Chú ý: Luật quy định kỷ luật đi trễ về sớm bằng các hình thức như sau: khiển trách, nhắc nhở (miệng hoặc văn bản). Công ty không được dùng phương pháp trừ lương hoặc phạt về mặt vật chất của người lao động

cách tính lương 3p

  1. Hình thức trả lương Lương khoán:

Là phương thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.

Lương = Mức lương khoán X Tỷ lệ % hoàn thành công việc

  1. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành. Đây là phương thức trả lương gắn chặt hiệu suất lao động với thù lao lao động, có tác dụng động viên người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm  X  Đơn giá sản phẩm

Tham khảo thêm cách tính lương 3p

  1. Lương/ thưởng theo doanh thu:

Là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động tùy thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

Thường áp dụng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng… Hưởng lương theo doanh thu

Các hình thức lương/thưởng theo doanh thu:

– Lương/thưởng doanh số cá nhân

– Lương/thưởng doanh số nhóm

– Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

Bổ sung:

* Kỳ hạn trả lương

– Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

– Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

*Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Tất cả các cách tính trên là cách tính lương hiên hành và tùy theo công ty mà sẽ sử dụng cách tính riêng. Miễn là họ thấy phù hợp với cách quản lí nhân sự tiền lương của mình và tạo được sự đồng ý của nhân viên.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bí quyết khác tại website: http://pms.edu.vn/ hoặc hotline: 0965.845.468

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468