Public Workshop

 BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ21/02/2019

Thứ 5, Thứ 6

3.900.000 VND


06/03/2019

Thứ 4, Thứ 5

2.500.000 VND


07/11/2018

Thứ 4,Thứ 5

3.900.000 VND


21/11/2018

Thứ 4 , Thứ 5

2.500.000 VND


05/12/2018

Thứ 4,Thứ 5,Thứ 6

4.500.000 VND

 BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

01/12/2018

Thứ 7, Chủ Nhật

11.800.000 VND


22/02/2019

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật

3.500.000 VND


05/01/2019

Thứ 7, Chủ Nhật

4.200.000 VND


12/10/2018

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật

3.200.000 VND


10/12/2018

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật

3.500.000 VND


09/03/2019

Thứ 7, Chủ Nhật

2.500.000 VND


22/03/2019

thứ 6, Thứ 7 , Chủ Nhật

3.500.000 VND


29/03/2019

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật

3.500.000 VND


23/02/2019

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật

2.500.000 VND


23/11/2018

Thứ 6, Thứ 7

3.500.000 VND


22/03/2019

Thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật

3.500.000 VND14/12/2018

Thứ 6 , Thứ 7, Chủ Nhật

3.500.000 VND


16/11/2018

Thứ 6 , Thứ 7, Chủ Nhật

3.500.000 VND


 BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

28/11/2018

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND


13/03/2019

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND


27/02/2019

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND


06/03/2019

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND

 BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

03/12/2018

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

4.500.000 VND


11/12/2018

Thứ 3, Thứ 5

2.500.000 VND


04/03/2019

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

3.200.000 VND


29/12/2018

Thứ 7, Chủ Nhật

2.500.000 VND


15/12/2018

Thứ 7, Chủ Nhật

2.200.000 VND


Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

12/03/2019

Thứ 3, Thứ 5

2.500.000 VND


15/12/2018

T7 - CN

2.200.000 VND


20/12/2018

Thứ 5, Thứ 6

2.500.000 VND

 BỘ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO – QUẢN LÝ,KỸ NĂNG MỀM

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

09/03/2019

Thứ 7, Chủ Nhật

6.000.000 VND


16/03/2019

Thứ 7, Chủ Nhật

2.500.000 VND


21/3/2019

Thứ 5 , Thứ 6

2.500.000 VND09/01/2019

Thứ 4, Thứ 6

2.200.000 VND


18/12/2018

Thứ 3, Thứ 5

2.200.000 VND


11/12/2018

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

2.200.000 VND


25/12/2018

Thứ 3, Thứ 5

2.200.000 VND