Quản trị tài chính

 BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

KHAI GIẢNG

THỜI GIAN

PHÍ THAM DỰ

28/11/2018

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND


12/12/2018

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND


19/12/2018

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND


14/11/2018

Thứ 4 , Thứ 5

3.000.000 VND