HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG POISITONQ VÀ SỰ KHÁC BIỆT

Trên thị trường hiện có 3 trường phái lớn về hệ thống tiền lương, họ đánh giá vị trí công việc dựa trên có thể 3 hay 5 hay 9 yếu tố nhưng sự phân tích sau cùng luân tuân theo quy chuẩn nhất định như: Đánh giá sự phức tạp của công việc, Đánh giá quản lý, các mối quan hệ, Môi trường, điều kiện làm việc…. hệ thống tiền lương PositionQ của chúng tôi cũng như vậy, hơn thế: PositionQ của chúng tôi còn:

  • Đảm bảo tổng quỹ lương cho phép
  • Thể hiện chiến lược trả lương của lãnh đạo.

Việc đảm bảo tổng quỹ lương cho phép ít được các hệ thống lương khác chú ý trong khi đây là điều rất quan trọng để xác định chiến lược trả lương.

Phương pháp luận đánh giá Giá trị công việc của chúng tôi khái quát theo mô hình sau:

Hệ thống tiền lương

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468