TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CẦN NHỮNG KỸ NĂNG GÌ?

Kỹ năng mềm cũng là một yếu tố cực kỳ quan trong đối với một tổ trưởng sản xuất , bởi lẻ, chúng ta đều biết rằng hầu hết tổ trưởng đi lên từ công nhân, do đó, họ sẽ còn nhiều hạn chế trong việc quản lý dẫn dắt và giám sát hoạt động của tổ mình. đặc biệt, khi đối tượng quản lý của họ lại chính là đội ngũ công nhân – một đội ngũ rất đa dạng về thành phần và trình độ.

Chính vì vậy tổ trưởng sản xuất cần biết và hiểu rõ được vai trò trách nhiệm công việc của vị trí mình đảm nhiệm để có thể làm tốt và hiệu quả những công việc được giao.

Những kỹ năng kiến thức cần thiết:

Tổ chức sản xuất

 • Khái niệm về tổ chức sản xuất và nhiệm vụ của tổ sản xuất
 • Nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất

Định mức lao động và tổ chức áp dụng mức lao động tại tổ sản xuất

 • Khái niệm về mức lao động
 • Yêu cầu và nội dung của công tác định mức lao động
 • Phân loại thời gian làm việc
 • Các phương pháp xây dựng định mức lao động
 • Phương pháp điều tra phân tích
 • Phương pháp xây dựng định mức thời gian và định mức sản lượng
 • Phương pháp đánh giá việc hoàn thành mức
 • Đánh giá trình độ công tác tổ chức xây dựng và thực hiện định mức

Năng suất lao động và biện pháp tăng năng suất lao động

 • Khái niệm về năng suất lao động
 • Các chỉ tiêu tính năng suất lao động
 • Phân tích tình hình năng suất lao động
 • Biện pháp tăng năng suất lao động

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

 • Các khái niệm liên quan đến động lực làm việc của nhân viên
 • Hiểu biết tổ trưởng sản xuất về nhu cầu của nhân viên tại nơi làm việc là cơ sở tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Thiết kế công việc để làm tăng hiệu quả công việc
 • Vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực cho nhân viên
 • Làm giàu công việc
 • Những hình thức làm giảm công việc ở doanh nghiệp bạn

Phân tích công việc

 • Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc
 • Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc
 • Nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc
 • Các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc
 • Những nội dung chính của bản mô tả công việc
 • Bảng tiêu chuẩn công việc
 • Bài 6: Phương pháp ghi chép ban đầu tại tổ sản xuất
 • Mục đích và yêu cầu ghi chép ban đầu tại tổ sản xuất
 • Những thông tin cần thu thập trong ghi chép ban đầu tại tổ sản xuất
 • Tổng hợp số liệu và theo dõi tình hình sản xuất tại tổ sản xuất

Hoạch định lịch trình sản xuất

 • Các nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công việc
 • Nguyên tắc Johnson
 • Phương pháp phân công công việc trên các máy và cho từng nhân viên
 • Mô hình điều độ sản xuất theo lô và hỗn hợp

Đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật cho nhân viên

 • Những khái niệm liên quan đến việc đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật cho nhân viên
 • Trình tự tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên

Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu

 • Quản lý máy móc thiết bị
 • Định mức sử dụng nguyên vật liệu

Đánh giá năng lực thực hiện công việc của công nhân và tổ chức cung cấp thông tin phản hồi

Những kỹ năng này vô cùng thiết yếu để giúp người tổ trưởng sản xuất ngày càng phát triển cao hơn nữa. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn và các kỹ năng quản lý tổ cho Tổ trưởng là yêu cầu cấp bách của các doanh nghiệp.

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468