Hoàng Minh Nghiệp

Hoàng Minh Nghiệp

Chuyên gia đào tạo sản xuất

Ông là một trong những Giảng viên chuyên ngành Quản trị sản xuất, kỹ năng mềm với hơn 15 năm kinh nghiệm và hiện ra Giảng viên thỉnh giảng của PMS

More Info

HTML/CSS
Design
Wordpress
Photoshop