Trương Minh Cảnh

Trương Minh Cảnh

Chuyên gia tư vấn sản xuất

Ông là một trong những Giảng viên chuyên ngành Quản trị sản xuất, kỹ năng mềm với hơn 15 năm kinh nghiệm và hiện ra Giảng viên độc quyền của PMS

More Info