Chương trình đào tạo quản lý lãnh đạo – Kỹ năng mềm

15/11/2023     2.800.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Kỹ Năng Báo Cáo Công Việc

19/12/2023     1.500.000 VND
22/11/2023     2.800.000 VND
20/12/2023     2.800.000 VND
29/11/2023     2.800.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Kỹ Năng Lãnh Đạo

06/12/2023     2.800.000 VND
08/11/2023     2.800.000 VND
12/12/2023     1.500.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

16/12/2023     2.500.000 VND
     
10/01/2024     7.500.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Quản Trị Rủi Ro

20/12/2023     2.800.000 VND