Chương trình đào tạo quản lý lãnh đạo – Kỹ năng mềm

28/08/2024     2.800.000 VND
09/10/2024     2.800.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Kỹ Năng Báo Cáo Công Việc

08/10/2024     1.500.000 VND
28/09/2024     2.800.000 VND
04/09/2024     2.800.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Kỹ Năng Lãnh Đạo

11/09/2024     2.800.000 VND
24/07/2024     2.800.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

03/08/2024     1.500.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

07/09/2024     2.500.000 VND
18/09/2024     2.800.000 VND
14/08/2024     7.500.000 VND

Quản lý - kỹ năng mềm

Quản Trị Rủi Ro

21/08/2024     2.800.000 VND