Hướng dẫn định biên nhân sự

Hướng dẫn định biên nhân sự và tổng quan những điều cần biết

Phân tích công việc, định mức và hướng dẫn định biên nhân sự:

 • Phân tích công việc để đo lường, xác định định mức, xác định kết quả yêu cầu, chuẩn hoá thành kĩ năng, xác định các lai lỗi, xác định cơ chế phòng ngừa, yêu cầu về khả năng, phẩm chất, thể lực và trí tuệ đảm bảo rằng cộng các công việc được xác định qua phân tích bao trùm mọi hoạt động của tổ chức. Các công việc đơn lẻ có tính chất tương đồng tổng hợp lại sử dụng thời gian hữu ích tương đương một nhân sự tiêu chuẩn thì tạo ra một vị trí định biên. Mỗi định biên đều có tiêu chuẩn nhân sự và tiêu chuẩn định mức công việc xác định.
 • Căn cứ vào hướng dẫn định biên nhân sự, việc tuyển dụng, bố trí con người phù hợp giữ vai trò quyết định đến việc thành công trong công tác quản lý nhân sự. Dĩ nhiên, người quản lý phải giao việc, huấn luyện, giám sát, đánh giá, động viên, định hướng cho nhân sự được bố trí làm việc có hiệu quả. Tuy nhiên, việc chọn đúng người phù hợp, chuẩn hoá các công việc thành tiêu chuẩn kĩ năng sẽ giảm tải công tác quản lý sau này.
Cách định biên nhân sự
Cách định biên nhân sự

Các thức phân tích công việc:

 • Liệt kê chuỗi công việc liên quan thanh danh mục công việc
 • Xác định cách thức thực hiện
 • Xác định kết quả tiêu chuẩn
 • Định mức thời gian tiêu chuẩn của từng công việc
 • Xác định tần suất thực hiện công việc
 • Xác định tổng thời gian của từng việc
 • Xác định các sai lỗi, rủi ro và cơ chế phòng ngừa
 • Các định các phương tiện sử dụng, hệ thống định mức và thông số
Hướng dẫn định biên nhân sự
Hướng dẫn định biên nhân sự

Từ phân tích công việc trên, xác định định biên nhân sự:

 • Tổng hợp các công việc liên quan cùng tính chất ghép thành vị trí đảm bảo thời gian hữu ích tiêu chuẩn, hiệu quả và năng suất
 • Bình chuẩn năng suất giữa các vị trí làm việc phù hợp
 • Xác định yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, khả năng và phẩm chất để xác định chế độ đãi ngộ tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc bố trí, huấn luyện, giám sát và đánh giá kết quả công việc.

Trả lời

0965 845 468

Dịch vụ thiết kế website Chuyên nghiệp Chuẩn SEO