Giới thiệu về Chuyên Gia – Giảng Viên Phạm Hoàng Ngân

Ông Phạm Hoàng Ngân – Hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty Đa quốc gia và Việt Nam.

Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, kỹ năng mềm của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility.

Tiến sĩ Hóa Lý (Ph.D), Vienna University of Technology, Australia.

Giám đốc Điều hành (AkzoNobel, ICI), Phó Tổng GĐ Điều hành & Cung ứng (ICP Group), Phụ trách Kỹ thuật (SC Johnson & Sons), Phụ trách Nghiên Cứu & Phát triển (Unilever)…

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo: Tập đoàn Bảo Việt, ICP Group, SCG Group, ICI – AKZONOBEL VIET NAM,…