Tại PMS, việc đào tạo không đặt nặng trên lý thuyết, mà nỗ lực mang đến những khóa học khác biệt đậm tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao. Chúng tôi tạo ra giá trị cho Khách hàng bằng hành động “Biến lý thuyết thành thực tế - Biến sự phức tạp trở nên đơn giản - Tận tâm vì sự thành công của Khách hàng.

Inhouse

Để hỗ trợ Doanh Nghiệp một cách tối đa, PMS triển khai các chương trình đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp (INHOUSE) với những chương trình được thiết kế mang tính chuyên biệt và đặc thù cao.